Zpracování osobních údajů a jejich ochrana

Následující informace se týkají zpracovávání osobních údajů návštěvníků a/nebo zákazníků těchto webových stránek, které provádí CarnoMed. Zpracování a ochrana těchto osobních údajů se řídí ustanoveními zákona č. 18/2018 Sb., O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon"), ve spojení s ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně údajů (dále jen "Nařízení").

CarnoMed s.r.o. respektuje soukromí všech dotčených osob, se kterými jsme v kontaktu bez ohledu na to, zda osobní údaje zpracováváme sami nebo jinými stranami. Je pro nás důležité, aby každý chápal, které osobní údaje o vás zpracováváme, proč to děláme a jaká jsou vaše práva. Proto vám doporučujeme, abyste si přečetli tyto Zásady ochrany osobních údajů, které vám poskytnou více informací o zpracování vašich osobních údajů společností CarnoMed s.r.o.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů určují, jak zpracováváme vaše osobní údaje, například při poskytování služeb a při prodeji produktů, při uzavírání smluvního vztahu či realizaci oprávněných zájmů.

Toto prohlášení můžeme čas od času aktualizovat i bez upozornění. Proto vám doporučujeme, abyste se pravidelně seznamovali s jeho zněním.

Tato verze prohlášení byla vydána dne 1. 8. 2021.

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat různými způsoby a v různých situacích, a to v závislosti na tom, zda jste klient, dodavatel nebo žadatel o zaměstnání či zaměstnanec. Můžeme také zpracovávat osobní údaje o návštěvnících našich webových stránek, v závislosti na tom, jak se s námi rozhodnete komunikovat nebo jaké naše služby se rozhodnete využít. Bez ohledu na situaci slibujeme, že vaše osobní údaje nikdy neprodáme, nevyužijeme ke komerčním účelům ani nepoužijeme v rozporu s platnými předpisy na ochranu údajů.

I. Prohlášení o ochraně soukromí - Klienti

Toto prohlášení o ochraně soukromí se vztahuje na vás a na vaše osobní údaje, protože jste klientem CarnoMed s.r.o. CarnoMed s.r.o. je společnost, která vystupuje jako provozovatel při zpracovávání vašich osobních údajů. Toto prohlášení vysvětluje, jak budeme používat osobní údaje, které získáme od vás nebo od třetích stran během trvání vašeho smluvního vztahu se společností CarnoMed s.r.o.

Toto prohlášení můžeme čas od času aktualizovat, a pokud se tak stane, budeme vás o tom na tomto místě. Tato verze prohlášení o ochraně soukromí byla vydána dne 1. 8. 2021.

Typy osobních údajů

Zpracováváme následující osobní údaje:

- Osobní kontaktní údaje - například vaše jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště, adresu pro zasílání písemností, e-mailovou adresu, kontaktní telefonní číslo, akademický titul.

- Kontaktní údaje - například e-mailovou adresu a telefonní číslo.

- Smluvní údaje - například obsah smlouvy uzavřené s naší společností, včetně všech jejích dodatků a rozsahu poskytovaných služeb.

- Poskytnuté služby a produkty - produkty a služby.

- Platební informace - jako např. číslo bankovního účtu a výšku zpoplatněných služeb, produktů.

- Údaje o korespondenci a komunikaci - například e-mailovou adresu, poštovní korespondenci.

Účely a cíle zpracování údajů

Společnost CarnoMed s.r.o. jako provozovatel bude zpracovávat vaše údaje na následující účely:

- Klientská administrativa. Vedeme záznamy o všech našich zákaznících a jejich službách z titulu zkvalitňování služeb a zefektivňování procesů. Na základě analýzy našich záznamů děláme také strategická rozhodnutí o nabídkách pro naše zákazníky.

- Daně a účetnictví. Za účelem plnění povinností vyplývajících z daňového zákona a dalších předpisů spojených s finančním plněním jsme povinni zpracovávat určité osobní údaje.

- Řešení sporů a stížností. Můžeme zpracovávat osobní údaje pro účely řešení sporů, stížností nebo právních postupů, případně pokud máme podezření z přestupku, které bychom chtěli dále zkoumat.

- Dodržování zákona. Možná budeme muset zpracovávat vaše osobní údaje, abychom dodržovali zákon (např. vyřizování bezpečnostních dožádání od vládních orgánů) nebo abychom vyhověli soudnímu příkazu.

- Marketingové souhlasy. Stejně tak může dojít k využívání i jiných údajů, ale výlučně na základě zvláštních souhlasů, které si od vás předem vyžádáme.

Strany, které mohou mít přístup k vašim údajům

Provozovatel může sdílet vaše údaje se třetími stranami za následujících okolností:

- Vaše osobní údaje můžeme sdílet se třetími stranami, které jednají naším jménem, ​​například s poskytovatelem služeb nebo našimi dodavateli, kteří zprostředkovávají či zajišťují část našich služeb. V takových případech mohou tyto třetí strany používat vaše osobní údaje pouze pro účely popsané výše a pouze v souladu s našimi pokyny.

- K osobním údajům budou mít přístup oprávněné osoby, například právní zástupci, auditoři a daňoví poradci. V takovém případě se přístup udělí pouze tehdy, pokud je to nezbytné pro výše uvedené účely, a to pouze tehdy, pokud je tato osoba vázána povinností mlčenlivosti.

- Pokud to vyžaduje zákon nebo soudní příkaz, můžeme vaše osobní údaje sdílet například s našimi dodavateli nebo klienty, daňovými úřady, úřady sociálního zabezpečení, orgány činnými v trestním řízení nebo jinými vládními orgány.

- K osobním údajům budou mít přístup i naši zaměstnanci. V takovém případě se přístup udělí pouze pokud to bude nezbytné pro popsané účely a pouze pokud je daný zaměstnanec vázán povinností mlčenlivosti.

Uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme po omezenou dobu potřebnou pro naplnění účelu jejich zpracování a tyto údaje budou vymazány, pokud již nebudou potřebné pro účely zpracování. Ve většině případů to znamená, že vaše údaje uchováme během trvání vašeho smluvního vztahu s námi. Pokud je to možné, údaje vymažeme ještě během tohoto vztahu, jakmile již nebudou potřeba. V každém případě vaše osobní údaje vymažeme nejpozději v zákonem stanovené lhůtě po skončení smluvního vztahu, pokud příslušná legislativa nevyžaduje jejich uchovávání.

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat po delší dobu po ukončení vztahu v případě přetrvávajícího právního sporu nebo pokud jste nám udělili povolení na dlouhodobé uchovávání vašich osobních údajů.

Právní základ pro zpracování vašich údajů

Ve většině případů zpracováváme vaše osobní údaje na základě toho, že zpracování je nezbytné pro účely oprávněného zájmu, který sledujeme, na zákonném základě, na smluvním základě nebo na základě souhlasu vás jako dotčené osoby. V případě zpracování na základě souhlasu máte vždy možnost svůj souhlas odvolat.

Budete předmětem automatizovaného rozhodování?

Vaše osobní údaje nebudou použity při automatizovaném rozhodování.

Vaše práva

Je důležité, abyste chápali, že to jsou vaše osobní údaje, které zpracováváme, a že chceme, abyste s tím byli seznámeni. I když na zpracování vašich osobních údajů nebudeme potřebovat vaše povolení, v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte spoustu práv. Všechna vaše práva vyplývající ze zvláštních právních předpisů naleznete v dokumentu: Informace o právech dotčené osoby.

Jak se můžete informovat ohledně používání vašich údajů nebo jak si uplatníte svá práva?

Pokud máte jakékoliv další otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo chcete podat stížnost na to, jak zpracováváme vaše osobní údaje, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese info@carnomed.sk nebo písemně na adrese CarnoMed s.r.o., Partizánska 2, 811 03 Bratislava, Slovenská republika a vaše podněty a žádosti budou prověřeny.

Pokud s naší odpovědí nejste spokojeni nebo se domníváte, že zpracováváme vaše údaje nespravedlivě nebo nezákonně, můžete si stěžovat na Kontrolní úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Další informace o ÚOOÚ a jejich postupu podávání stížností naleznete na https://dataprotection.gov.sk/uoou/

II. Prohlášení o ochraně soukromí - Zásady ochrany osobních údajů

Tyto Zásady se vztahují na zpracování vašich osobních údajů jako zástupce našeho současného nebo budoucího dodavatele či obchodního partnera.

Toto prohlášení můžeme čas od času aktualizovat i bez upozornění. Proto vám doporučujeme, abyste se pravidelně seznamovali s jeho zněním.

Tato verze prohlášení byla vydána dne 1. 8. 2021.

Proč máme přístup k vašim datům a proč je zpracováváme?

Aby bylo možné uzavřít a plnit smlouvu s vámi nebo se společností, kterou zastupujete, je třeba zpracovat vaše osobní údaje. Můžeme také zpracovávat osobní údaje o návštěvnících našich webových stránek nebo fyzických míst, a to v závislosti na tom, jak jste se rozhodli s námi komunikovat (více informací naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů).

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze tehdy, pokud k tomu máme právní základ. Znamená to, že zpracování musí být nezbytné pro plnění smlouvy, v níž jste vy nebo společnost, kterou zastupujete, stranou, nebo aby bylo na vyžádání možné provést kroky ještě před uzavřením smlouvy, zpracování je možné na základě oprávněného zájmu nebo na základě povinností vyplývajících ze zvláštního předpisu. V souladu s naším oprávněným zájmem můžeme také použít vaše údaje, abychom mohli zkvalitňovat služby a procesy, které vám poskytujeme a promptně reagovat na změny, neboť IT odvětví se neustále vyvíjí a samotné technologie se optimalizují. Jelikož toto odvětví není rezistentní vůči změnám, budeme využívat získané údaje na zkvalitňování stávajících služeb a nadstavbu dalších pro vysoký komfort zákazníků. Osobní údaje v tomto případě zpracováváme za účelem technického vývoje, testování, dodávky, údržby a podpory IT systémů.

Máme zákonnou povinnost poskytnout vaše osobní údaje při kontrole ze strany oprávněných institucí a při prevenci, monitorování a dokazování podvodů, boji proti praní špinavých peněz a jiným trestným činům.

Vaše údaje budou bezpečně uchovávány v souladu s právními předpisy o ochraně údajů.

Jaké osobní údaje o vás zpracováváme a proč?

Uchováváme informace potřebné k řízení smluvního nebo obchodního vztahu. Abychom s vámi mohli komunikovat a zajistit bezpečnou a pravdivou identifikaci, potřebujeme například vaše jméno, název pozice a kontaktní údaje, jako je adresa, telefonní číslo a e-mail. Abychom mohli splnit své zákonné povinnosti týkající se např. boje proti praní peněz, ověřovat i další osobní údaje, jako je rodné číslo, datum narození, číslo OP, cestovního dokladu nebo podobnou identifikaci a související informace vyžadované podle zvláštních předpisů (zákon č. 297/2008 Sb. Zákon o ochraně před legalizací příjmů z trestné činnosti a financování terorismu a o změně některých zákonů).

Pokud se s vámi nedohodneme jinak nebo to není nutné k nastolení, uplatnění nebo obhajobu právních nároků, nebudeme zahrnovat zvláštní kategorie osobních informací (často nazývané „citlivé osobní údaje", jakými jsou údaje odhalující rasový nebo etnický původ, politické názory, náboženské nebo filozofické přesvědčení, členství v odborech a zpracování údajů týkajících se zdraví nebo sexuálního života).

Budeme vaše osobní údaje sdílet se třetími stranami?

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s našimi dodavateli, kteří zprostředkovávají a/nebo zajišťují část našich služeb, např. hostingové služby, právní zástupci, auditoři a daňoví poradci, servisní služby, orgány dozoru. Vaše osobní údaje můžeme sdílet i s našimi klienty, pokud zastupujete dodavatele, který je součástí služeb, které poskytujeme jim a oprávněným institucím.

K osobním údajům budou mít přístup i naši zaměstnanci. V takovém případě se přístup udělí pouze pokud to bude nezbytné pro popsané účely, a pouze pokud je daný zaměstnanec vázán povinností mlčenlivosti.

Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?

Vaše údaje uchováváme tak dlouho, jak je to potřebné pro naplnění účelu zpracování podle zvláštních předpisů, a účelům, pro které byly získány, pokud máme oprávněný zájem je uchovat, např. až do ukončení smluvního vztahu a/nebo vypršení promlčecí lhůty, v jejímž rámci bychom měli být schopni se bránit proti právním nárokům. Z právního hlediska jsme také povinni uchovávat vaše osobní údaje na určitý čas, abychom předcházeli a odhalili podvody, odhalili a prokázali potírání praní peněz, jakož i z důvodu finančních auditů.

Budete předmětem automatizovaného rozhodování?

Vaše osobní údaje nebudou použity při automatizovaném rozhodování.

Jaká mám práva

Je důležité, abyste chápali, že jde o vaše osobní údaje, které zpracováváme, a že chceme, abyste s tím byli seznámeni. I když na zpracování vašich osobních údajů nepotřebujeme vaše povolení, v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte spoustu práv. Všechna vaše práva vyplývající ze zvláštních právních předpisů naleznete v dokumentu: Informace o právech dotčené osoby.

Jak se můžete informovat ohledně používání vašich údajů nebo jak si uplatníte svá práva?

Pokud máte jakékoliv další otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo chcete podat stížnost na to, jak zpracováváme vaše osobní údaje, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese info@carnomed.sk, případně písemně na adrese CarnoMed sro, Partizánska 2, 811 03 Bratislava, Slovenská republika a vaše podněty a žádosti budou prověřeny.

Pokud s naší odpovědí nejste spokojeni, nebo se domníváte, že zpracováváme vaše údaje nespravedlivě nebo nezákonně, můžete si stěžovat na Kontrolní úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Další informace o ÚOOÚ a jejich postupu podávání stížností naleznete na https://dataprotection.gov.sk/uoou/

III. Cookies

Toto prohlášení můžeme čas od času aktualizovat i bez upozornění. Proto vám doporučujeme, abyste se pravidelně seznamovali s jeho zněním. Tato verze prohlášení byla vydána dne 1. 8. 2021.

Cookies

Pokud navštívíte stánku, která zapisuje cookies, v počítači se vytvoří malý textový cookie soubor. Soubor cookie je krátký textový soubor, který webová stránka ukládá v počítači nebo mobilním zařízení (včetně tabletu) při jejím prohlížení. Pokud stejnou stránku navštívíte příště, díky němu se připojíte rychleji. Kromě toho vás stránka "pozná" a nabídne vám informace, které preferujete, zajistí neopakování už zobrazené reklamy, v případě vyplňování identifikačních údajů nabídne doplnění údajů, které byly vyplněny již při předchozích návštěvách webového rozhraní a v návaznosti na tyto informace zobrazovat relevantní obsah a nabídky odhadovaných aktivit a služeb, které předpokládáme, že byste mohli využít.

Soubory cookies používáme pro analýzu návštěvnosti stránek prostřednictvím Google Analytics, Google AdSense, interní systémy CarnoMed s.r.o. (podle výše uvedeného popisu). Jedná se o analytický nástroj, který pomáhá vlastníkům webových stránek a aplikací pochopit, jak jejich návštěvníci tyto prostředky používají. Soubory cookie lze použít pro statistické údaje o používání webových stránek bez osobní identifikace jednotlivých návštěvníků.

Právní základ zpracovávání

Pokud při zaznamenávání dokážeme identifikovat osobu návštěvníka webového prostředí, bude se jednat o zpracování osobních údajů. Pro takové zpracovávání musíme disponovat právním základem. Jedním právním základem může být souhlas vás, jako dotknuté osoby, a druhým, zejména při sledování aktivit a jejich vyhodnocování, bude oprávněný zájem provozovatele, tedy nás, nabídnout vám co nejlepší nastavení služeb nebo podpory při vašich aktivitách ve smluvním vztahu s naší společností, zefektivňování našich procesů, abychom mohli promptně reagovat na změny, neboť IT odvětví se neustále vyvíjí a samotné technologie se optimalizují. Jelikož toto odvětví není rezistentní vůči změnám, budeme využívat získané údaje na zkvalitňování stávajících služeb a nadstavbu dalších pro vysoký komfort vás, zákazníků.

Jaké cookies vyhodnocujeme

Session cookies jsou přechodné cookies uložené na vašem počítači, notebooku nebo mobilním zařízení do doby, než opustíte webovou stránku (stránky) a v tom okamžiku se smažou. Takové cookies pomáhají webové stránce (stránkám), aby si zapamatovaly informace, když přecházíte ze stránky na stránku, takže informace nepotřebujete opět zadávat nebo je opakovaně znovu vyplňovat.

Perzistentní cookies zůstávají uložené na vašem počítači, notebooku nebo mobilním zařízení, i když opustíte webovou stránku (stránky). Takové cookies pomáhají webové stránce (stránkám), aby si vás pamatovala, když se vrátíte jako návštěvník, ale přitom vás neidentifikují jako osobu.

Jaké údaje o vás můžeme vyhodnocovat

Informace o vaší návštěvě našeho web sídla (stránky www)

Informace o IP adrese připojení, otisk prohlížeče

Informace o vaší aktivitě

Automatizované rozhodování a profilování

V našem prostředí nedochází ke spojování výše uvedených aktivit s vaší osobou, a tedy automatizované zpracování nemá dopady na vaše práva a svobody. Rovněž při zpracovávání vašich údajů nedochází k profilování.

Jak zkontrolovat nastavení cookies

Soubory cookies můžete kontrolovat nebo smazat podle uvážení. Podrobnosti naleznete na stránce aboutcookies.org. Můžete vymazat všechny soubory cookie uložené ve svém počítači a většinu prohlížečů můžete nastavit tak, abyste jim znemožnili jejich ukládání.

Cookies jsou užitečné, pokud jejich majitelé stránek nezneužijí na nepovolený sběr dat. Pokud cookies nedůvěřujete, můžete je pravidelně z disku vymazávat. V některých případech může dojít k nekorektnímu zápisu informací cookies, a tedy k problému s přihlášením např. do našich internetových aplikaci. Návod pro odstranění všech (i těch nekorektně zapsaných) cookies naleznete níže.

Návody na vymazání Cookies v jednotlivých internetových prohlížečích

Internet Explorer ™

Safari ™

Opera ™

Mozilla Firefox ™

Google Chrome ™

Jak dlouho budeme uchovávat údaje z procházení

Údaje z procházení uchovávané podle nastavení cookies nejsou uchovávány v našich systémech. Za účelem vaší ochrany lze kdykoli podat podnět na Kontrolní úřad SR, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, prostřednictvím  https://dataprotection.gov.sk/uoou/

Odvolání souhlasu

V případě, že zpracováváme vaše údaje na základě vašeho souhlasu, je možné tento souhlas kdykoliv odvolat nebo namítat podáním podnětu na našich kontaktních místech nebo zasláním podnětu na kontaktní bod uvedený v části Kontaktní údaje.

Informace o právech dotčené osoby

Pro společnost CarnoMed s.r.o je důležité, abyste chápali, že jde o vaše osobní údaje, které zpracováváme, a že chceme, abyste s tím byli seznámeni. V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte spoustu práv. Pro bližší seznámení s vašimi právy a našimi povinnostmi si prosím pozorně přečtěte následující informace.

Společnost CarnoMed s.r.o je:

a) Povinna zpracovávat osobní údaje pouze zákonným způsobem a tak, aby nedošlo k porušení základních práv dotyčné osoby.

b) Oprávněna získávat osobní údaje pouze na konkrétní, určený, vymezený a oprávněný účel a nesmí je dále zpracovávat způsobem, který není slučitelný s tímto účelem.

c) Oprávněna zpracovávat pouze osobní údaje, které jsou přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah daný účelem, na který se zpracovávají.

d) Povinna přijmout vhodná a účinná opatření k zajištění toho, aby osobní údaje, které jsou nesprávné z hlediska účelu, pro který je zpracovává, bez zbytečného odkladu vymazali nebo opravili.

e) Povinna osobní údaje uchovávat ve formě, která umožňuje identifikaci dotčené osoby nejdéle do doby, dokud je to nutné pro účel, pro který jsou osobní údaje zpracovávány.

f) Povinna zpracovávat osobní údaje způsobem, který prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření zaručuje dostatečnou bezpečnost osobních údajů, a to včetně ochrany před neoprávněným zpracováním osobních údajů, nezákonným zpracováním osobních údajů, náhodnou ztrátou osobních údajů, výmazem osobních údajů nebo poškozením osobních údajů.

g) Povinna nevyužívat a neposkytovat osobní údaje mimo rozsah nutný na určený účel.


Subjekt údajů má právo získat od společnosti CarnoMed s.r.o. potvrzení o tom, zda se zpracovávají osobní údaje, které se jí týkají. Subjekt údajů má právo získat přístup k těmto osobním údajům a informace o:

a) Účelu zpracování osobních údajů.

b) Kategorii zpracovávaných osobních údajů.

c) Identifikaci příjemce nebo o kategorii příjemce, kterému byly nebo mají být osobní údaje poskytnuté, zejména o příjemci ve třetí zemi nebo o mezinárodní organizaci, pokud je to možné.

d) Době uchovávání osobních údajů. Pokud to není možné, informaci o kritériích jejího určení.

e) Právu požadovat od provozovatele opravu osobních údajů týkajících se dotčené osoby, jejich vymazání nebo omezení jejich zpracování, nebo o právu namítat zpracování osobních údajů.

f) Právu podat návrh na zahájení řízení podle § 100 zákona č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů.

g) Zdroji osobních údajů, pokud osobní údaje nebyly získány od dotyčné osoby.

h) Existenci automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování.

i) O přiměřených zárukách týkajících se přenosu, pokud se osobní údaje přenášejí do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

Společnost CarnoMed s.r.o. je povinna poskytnout dotčené osobě její osobní údaje, které zpracovává. Za opakované poskytnutí osobních údajů, o které dotčená osoba požádá, může společnost CarnoMed s.r.o. účtovat přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům. Společnost CarnoMed s.r.o. je povinna poskytnout osobní údaje dotčené osobě způsobem podle jejího požadavku.

Společnost CarnoMed s.r.o. poskytuje dotčeným osobám následující informace:

a) Identifikační údaje společnosti jako provozovatele: CarnoMed s.r.o., se sídlem Partizánska 2, 811 03 Bratislava, Slovenská republika, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 79780 / B, IČ: 46 572 392.

b) Kontaktní údaje společnosti jako provozovatele: CarnoMed s.r.o., se sídlem Partizánska 2, 811 03 Bratislava, Slovenská republika, tel.: +421 914 336 337 e-mail: info@carnomed.sk, web: www.carnomed.sk.

c) Účel zpracování osobních údajů je definován v: Prohlášení o ochraně soukromí - Klienti a v Prohlášení o ochraně soukromí - Zásady ochrany osobních údajů (dodavatelé a ostatní).

d) Seznam zpracovávaných osobních údajů je definován v: Prohlášení o ochraně soukromí - Klienti a v Prohlášení o ochraně soukromí - Zásady ochrany osobních údajů (dodavatelé a ostatní).

e) Doba uchovávání osobních údajů je po dobu trvání smlouvy.

Dotčená osoba má právo na to, aby společnost CarnoMed s.r.o. bez zbytečného odkladu

a) Opravila nesprávné osobní údaje, které se jí týkají. S ohledem na účel zpracování osobních údajů má dotčená osoba právo na doplnění neúplných osobních údajů.

b) Vymazala osobní údaje, které se jí týkají.

Společnost CarnoMed s.r.o. je povinna bez zbytečného odkladu vymazat osobní údaje, pokud dotčená osoba uplatnila právo na výmaz, pokud:

a) Osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly získány nebo jinak zpracovány.

b) Dotčená osoba odvolá souhlas, na jehož základě se zpracování osobních údajů provádí, a neexistuje jiný právní základ pro zpracování osobních údajů.

c) Dotčená osoba namítá zpracování osobních údajů a nepřevažují žádné oprávněné důvody pro zpracování osobních údajů.

d) Osobní údaje dotčené osoby se zpracovávají nezákonně, je důvodem pro výmaz splnění povinnosti podle zákona o ochraně osobních údajů, zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána.

Pokud společnost CarnoMed s.r.o. zveřejnila osobní údaje a je povinna je podle předchozího odstavce vymazat, je zároveň povinna přijmout odpovídající bezpečnostní opatření včetně technických opatření s ohledem na dostupnou technologii a náklady na jejich provedení za účelem informování jiných provozovatelů, kteří zpracovávají osobní údaje dotčené osoby na její žádost, aby tito provozovatelé vymazaly odkazy na její osobní údaje a jejich kopie nebo opisy. Ustanovení tohoto a předchozího odstavce se nepoužijí v případech stanovených zákonem o ochraně osobních údajů.

Dotčená osoba má právo na to, aby společnost CarnoMed s.r.o. omezila zpracování osobních údajů, pokud:

a) Dotčená osoba namítá správnost osobních údajů, a to během období umožňujícího společnosti CarnoMed s.r.o. ověřit správnost osobních údajů.

b) Zpracování osobních údajů je nezákonné a dotčená osoba namítá vymazání osobních údajů a žádá místo toho omezení jejich použití.

c) Společnost CarnoMed s.r.o. již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování osobních údajů, ale potřebuje je dotčená osoba na uplatnění právního nároku.

d) Dotčená osoba namítá zpracování osobních údajů, a to až do ověření, zda oprávněné důvody na straně společnosti CarnoMed s.r.o. převažují nad oprávněnými důvody dotčené osoby.

Pokud se zpracovávání osobních údajů omezilo, kromě uchovávání, může osobní údaje společnost CarnoMed s.r.o. zpracovávat pouze se souhlasem dotčené osoby nebo za účelem uplatnění právního nároku na ochranu osob nebo z důvodů veřejného zájmu. Společnost CarnoMed s.r.o. je povinna informovat dotčenou osobu před tím, než bude omezení zpracování osobních údajů zrušeno.

- Společnost CarnoMed s.r.o. je povinna oznámit příjemci opravu osobních údajů, vymazání osobních údajů nebo omezení zpracování osobních údajů, pokud se to neukáže jako nemožné nebo to nevyžaduje nepřiměřené úsilí.

- Dotčená osoba má právo rozporovat zpracovávání osobních údajů, které se jí týkají, za účelem přímého marketingu včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s přímým marketingem. Pokud dotčená osoba namítá zpracovávání osobních údajů pro účely přímého marketingu, společnost CarnoMed s.r.o. dále osobní údaje pro účely přímého marketingu nesmí zpracovávat.

- Společnost CarnoMed s.r.o. s ohledem na povahu, rozsah a účel zpracování osobních údajů a na rizika s různou pravděpodobností a závažností pro práva fyzické osoby je povinna přijmout vhodná technická a organizační opatření k zajištění a prokázání toho, že zpracování osobních údajů se provádí v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Tato opatření zahrnují zavedení vhodných postupů ochrany osobních údajů ze strany společnosti CarnoMed s.r.o., pokud je to vzhledem ke zpracovatelské činnosti přiměřené.

- Společnost CarnoMed s.r.o. je povinna pravidelně prověřovat trvání účelu zpracování osobních údajů a po jeho splnění bez zbytečného odkladu zajistit výmaz osobních údajů. To neplatí, pokud osobní údaje jsou součástí spisového záznamu.

- Společnost CarnoMed s.r.o. prohlašuje, že přijala s ohledem na nejnovější poznatky, na náklady na provedení opatření, na povahu, rozsah, kontext a účel zpracování osobních údajů a na rizika s různou pravděpodobností a závažností pro práva fyzických osob vhodná technická a organizační opatření k zajištění úrovně bezpečnosti přiměřené tomuto riziku, přičemž
uvedené opatření zahrnují:

a) Pseudonymizaci a šifrování osobních údajů

b) Zajištění trvalé důvěrnosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémů zpracování osobních údajů

c) Proces obnovy dostupnosti osobních údajů a přístup k nim v případě fyzického incidentu nebo technického incidentu

d) Proces pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti technických a organizačních opatření k zajištění bezpečnosti zpracování osobních údajů

- Společnost CarnoMed s.r.o. je povinna zajistit, aby fyzická osoba jednající za společnost CarnoMed s.r.o., která má přístup k osobním údajům, zpracovávala tyto údaje pouze na základě pokynů společnost CarnoMed s.r.o. nebo podle zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána.

- Společnost CarnoMed s.r.o je povinna bez zbytečného odkladu oznámit dotčené osobě porušení ochrany osobních údajů, pokud takové porušení ochrany osobních údajů může vést k vysokému riziku pro práva dotčené osoby.
Oznámení se nevyžaduje, pokud:

a) Společnost CarnoMed s.r.o. přijala vhodná technická a organizační ochranná opatření a uplatnila je na osobní údaje, kterých se porušení ochrany osobních údajů týká, a to zejména šifrování nebo jiná opatření, na jejichž základě jsou osobní údaje nečitelné pro osoby, které nejsou způsobilé mít k nim přístup.

b) Společnost CarnoMed s.r.o. přijala následná opatření k zajištění vysokého rizika porušení práv dotčené osoby.

c) By to vyžadovalo nepřiměřené úsilí. Společnost CarnoMed s.r.o. je povinna informovat veřejnost nebo přijmout jiná opatření k zajištění toho, že dotčená osoba bude informována stejně efektivním způsobem.


  

© CarnoMed 2017 · Developed by CodeShore