Reklamační řád internetového obchodu CarnoMed

upravující reklamační podmínky mezi Provozovatelem/Prodávajícím a Objednatelem/Kupujícím (dále jen "RŘ")

I. Obecná ustanovení

1. Tento reklamační řád upravuje práva a povinnosti Kupujícího a Provozovatele v souvislosti s kupními smlouvami uzavíranými prostřednictvím internetového obchodu, a to zejména práva a povinnosti (nároky) z vad zboží koupeného Kupujícím a postup při reklamaci vadného zboží.

2. Provozovatelem internetového obchodu je společnost CarnoMed s.r.o, se sídlem Partizánska 2, 811 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO 46 572 392, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: sro, vložka číslo: 79780/B (dále také jako "CarnoMed").

3. Internetovým obchodem se pro účely tohoto reklamačního řádu rozumí internetový obchod provozovaný společností CarnoMed na internetové stránce www.carnomed.sk, tj koupě a prodej zboží třetím osobám prostřednictvím internetové stránky www.carnomed.sk.

4. Kupujícím se pro účely tohoto reklamačního řádu rozumí jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která prostřednictvím internetového obchodu společnosti CarnoMed objedná nebo koupí zboží nabízené a prodávané CarnoMed.

5. Zbožím se pro účely tohoto reklamačního řádu rozumí jakýkoli produkt, výrobek nebo věc, které nabízí CarnoMed k prodeji prostřednictvím internetového obchodu.

6. Objednávkou zboží Kupující potvrzuje, že se s reklamačním řádem seznámil a souhlasí s ním.

II. Odpovědnost za vady

1. Společnost CarnoMed odpovídá za vady, které má zboží při jeho převzetí Kupujícím.

2. Společnost CarnoMed neodpovídá za vady vzniklé:

    i. špatnou obsluhou, nepřiměřeným zacházením nebo použitím, které jsou v rozporu s návodem k použití nebo pokyny a doporučeními společnosti CarnoMed,

    ii. používáním nebo skladováním Zboží v nevhodných podmínkách, a to zejména s ohledem na teplotu, prašnost nebo vlhkost prostředí, případně z důvodu přímého slunečního záření,

    iii. poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí.

3. CarnoMed reklamaci zamítne, pokud zjistí, že příčinou vady není vadnost zboží, ale řízení Kupujícího a/nebo třetí osoby.

4. CarnoMed má právo zamítnout reklamaci v případech, kdy reklamované zboží nebo jeho část je podstatně znečištěné nebo nesplňuje základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předložení zboží do reklamačního procesu.

5. Kupující je povinen k reklamaci předložit kompletní zboží, tj všechny jeho části, a to i v případě, že se vada týká jen některé jeho části.

6. Záruční lhůty vztahující se k objednanému zboží, jsou uvedeny přímo v příslušných záručních listech přiložených k objednanému zboží nebo jsou určeny datem spotřeby zboží, který je uveden zpravidla na obalu zboží, nebo v příbalovém letáku k zboží.

7. Kupující bere na vědomí, že objednané zboží si zachová své pozitivní vlastnosti jen za předpokladu, že se bude správně používat a skladovat. Kupující se základě této informace zavazuje ihned po doručení zboží přečíst si všechny informace o zboží nacházející se na obalu zboží nebo v příbalovém letáku, který je přiložený ke zboží, a to zejména datum spotřeby, návod k použití, způsob dávkování a skladování Zzboží. V případě nedodržení povinnosti stanovené v tomto bodě CarnoMed nenese odpovědnost ani za vady zboží vzniklé v souvislosti s porušením této povinnosti, ani za škodu, která na základě toho Kupujícímu nebo jakékoli třetí osobě vznikne.

III. Způsob vyřízení reklamace

1. Kupující je povinen prohlédnout doručené zboží neprodleně po doručení objednaného zboží a pokud má doručené zboží jakékoliv vady (např. je doručeno v nesprávném množství, kvalitě, je poškozeno nebo bylo doručeno jiné zboží, než si Kupující prostřednictvím objednávky objednal), je kupující povinen doručené zboží písemně nebo osobně reklamovat společnosti CarnoMed a zboží vrátit. Nejpozději však ve lhůtě do 14 dnů ode dne, kdy si mohl kupující doručené zboží prohlédnout, pokud má zboží zjevné vady, nebo ve lhůtě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mohl kupující vady zjistit, má-li zboží skryté vady.

2. V písemné reklamaci je Kupující povinen uvést:

     i. jméno a příjmení Kupujícího,

    ii. číslo objednávky (ID objednávky),

    iii. charakteristiku doručeného a reklamovaného zboží,

    iv. srozumitelným, konkrétním a jednoznačným způsobem uvést, v čem spočívá vadnost doručeného zboží.

3. Písemná reklamace musí být zřetelně označena jako "Reklamace". V případě, že se Zboží reklamuje písemně, je Kupující povinen reklamované zboží zaslat jako balík doporučenou zásilkou, a to na adresu CarnoMed s.r.o., Partizánska 2, 811 03 Bratislava, Slovenská republika. Do balíku je nutné přiložit fakturu nebo jiný doklad o koupi zboží a písemnou reklamaci podle bodu 2 tohoto článku.

4. Osobně lze zboží reklamovat v sídle společnosti CarnoMed, s.r.o. na adrese Partizánska 2, 811 03 Bratislava, Slovenská republika, a to v době otevíracích hodin společnosti CarnoMed uvedených na internetových stránkách společnosti CarnoMed www.carnomed.sk. Při osobní reklamaci na prodejně je Kupující povinen předložit Prodávajícímu reklamované zboží, uvést důvody reklamace, své kontaktní údaje a předložit fakturu nebo jiný doklad o koupi zboží, např. pokladní blok.

5. V případě, že Kupující nereklamuje koupené zboží za splnění podmínek uvedených v předchozím bodě 1, 2, 3 a 4, nároky z vad zboží Kupujícímu zanikají.

6. Kupující má následující nároky z vad zboží:

    i. odstranění vady zboží doručením chybějícího zboží,

    ii. výměna vadného zboží za bezvadné zboží,

    iii. přiměřená sleva z ceny zboží,

    iv. odstoupení od smlouvy.

7. Způsob, jakým se vybaví reklamace podle předchozího bodu 6, určuje CarnoMed, a to v zásadě podle (i), podle (ii) nebo podle (iii). V případě, že to s ohledem na charakter vady není účelné, dobře možné nebo to od společnosti CarnoMed nelze spravedlivě požadovat, má Kupující nárok na vyřízení reklamace podle (iii) nebo (iv), a to podle vlastní volby.

8. CarnoMed informuje Kupujícího o způsobu vyřízení reklamace dle předchozího bodu do tří pracovních dnů ode dne doručení reklamace, nejpozději však do 30 dnů v odůvodněných případech, a to formou e-mailu doručeného na e-mailovou adresu Kupujícího uvedeného v objednávce zboží. V případě, že CarnoMed informuje Kupujícího, že reklamace bude vyřízena podle (iii) nebo (iv), má Kupující právo ve lhůtě 5 pracovních dnů určit volbu vyřízení reklamace podle jednoho z uvedených způsobů. Po marném uplynutí této lhůty určí ve lhůtě 3 pracovních dnů způsob vyřízení reklamace CarnoMed.

9. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má Kupující právo od Smlouvy odstoupit.

10. CarnoMed zašle na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v objednávce potvrzení o uplatnění reklamace, a to bez zbytečného odkladu po doručení reklamace, pokud potvrzení není možné doručit ihned (nejpozději však spolu s potvrzením o vyřízení reklamace podle bodu 11).

11. CarnoMed zašle na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v objednávce potvrzení o vyřízení reklamace, a to v zásadě nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

12. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady, ovšem jen za předpokladu, že byla reklamace opodstatněná.


  

© CarnoMed 2017 · Developed by CodeShore