Obchodní podmínky internetového prodeje

(Dále také jako "Obchodní podmínky")

I. Obecná ustanovení a definice

1. Tyto Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Kupujícího a Provozovatele při realizaci objednávek a uzavírání Kupních smluv prostřednictvím internetového obchodu.

2. Provozovatelem internetového obchodu je společnost CarnoMed s.r.o., Partizánska 2 811 03, Bratislava, Slovenská republika (dále také jako "CarnoMed").

3. Internetovým obchodem se pro účely těchto Obchodních podmínek rozumí internetový obchod provozovaný společností CarnoMed na internetové stránce www.carnomed.cz, t.j. koupě a prodej Zboží třetím osobám prostřednictvím internetové stránky www.carnomed.cz.

4. Kupujícím se pro účely těchto Obchodních podmínek a internetového obchodu považuje fyzická nebo právnická osoba, která prostřednictvím internetového obchodu společnosti CarnoMed objedná nebo koupí Zboží nabízené a prodávané CarnoMed.

5. Objednávkou se pro účely těchto Obchodních podmínek a internetového obchodu rozumí závazná objednávka Kupujícího, kterou prostřednictvím objednávkového formuláře v internetovém obchodě projeví zájem o koupi zboží nabízeného a prodávaného společností CarnoMed, a to tak, že Objednávkový formulář odešle společnosti CarnoMed prostřednictvím internetového obchodu.

6. Přijetím objednávky se pro účely těchto Obchodních podmínek rozumí zaslání potvrzujícího e-mailu na e-mailovou adresu Kupujícího uvedeného v objednávce, kterým společnost CarnoMed potvrdí, že objednávka Kupujícího byla společnosti CarnoMed doručena a zaregistrována v jejím elektronickém systému.

7. Akceptací objednávky se pro účely těchto Obchodních podmínek rozumí zaslání potvrzujícího e-mailu na e-mailovou adresu Kupujícího uvedeného v objednávce, kterým společnost CarnoMed Kupujícímu potvrdí, že jeho objednávku přijímá.

8. Zbožím se pro účely těchto Obchodních podmínek a internetového obchodu rozumí jakýkoli produkt, výrobek nebo věc, který CarnoMed nabízí k prodeji prostřednictvím internetového obchodu.

9. Objednávkovým formulářem se pro účely těchto Obchodních podmínek a internetového obchodu rozumí elektronický formulář doručený společnosti CarnoMed prostřednictvím elektronického systému v internetovém obchodě, který obsahuje zejména identifikační a kontaktní údaje kupujícího, případně fakturační údaje, označení objednaného Zboží, kupní cenu zboží včetně DPH, místo dodání nebo převzetí Zboží, způsob doručení Zboží, náklady na doručení Zboží, souhlas Kupujícího s těmito Obchodními podmínkami a udělení souhlasu Kupujícího ke zpracování osobních údajů Kupujícího společností CarnoMed.

10. Náklady na doručení zboží se pro účely těchto Obchodních podmínek a internetového obchodu rozumí náklady na přepravu/doručení Zboží ze skladu společnosti CarnoMed do místa dodání Zboží určeného Kupujícím v objednávce.

11. Veškeré vztahy vzniklé v rámci internetového obchodu mezi společností CarnoMed a Kupujícím se řídí právním řádem České republiky, a to zejména zákonem č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku, Zákonem o ochraně spotřebitele č. 114/2007 CFU, Zákonem o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku č. 102/2014 Z.z. V případě, že je Kupující podnikatel, řídí se vztahy mezi společností CarnoMed a Kupujícím zákonem č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku.

12. Kupující a společnost CarnoMed mají zájem řešit všechny své spory vzniklé na základě Kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní přednostně mimosoudně, a proto se podle zákona č. 244/2002 Sb. (Dále jen "ZRK") dohodli, že kromě těch sporů, u nichž to zákon výslovně vylučuje, předloží všechny spory, které mezi nimi vznikly nebo vzniknou na základě nebo v souvislosti s Kupní smlouvou, jakož i spory:

(i) o platnost, trvání a výklad Kupní smlouvy a právních úkonů Kupujícího nebo společnosti CarnoMed,

(ii) o náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení,

(iii) o jiných nárocích společnosti CarnoMed nebo Kupujícího, které vzniknou za trvání Kupní smlouvy, zejména o nárocích, které s Kupní smlouvou přímo souvisí,

(iv) ze vztahů i nepřímo souvisejících s Kupní smlouvou nebo Kupní smlouvu zajišťujících (např. ručení), k rozhodnutí obchodnímu soudu - stálému rozhodčímu soudu zřízenému společností Obchodní soud s.r.o., IČO 36 858 102 (dále jen "OS"). Pokud je smluvní stranou Smlouvy fyzická osoba, kterou zvláštní předpis považuje za spotřebitele, je tato oprávněna, v rozsahu stanoveném zákonem, podat žalobu nejen na OS, ale i na všeobecném soudu. CarnoMed a Kupující prohlašují, že se rozhodnutí OS bez výhrad podřídí. CarnoMed a Kupující, pokud to zákon pro konkrétní případ nezakazuje, tímto vylučují podání žaloby podle § 40 odst. 1 písm. h) ZRK (důvody obnovy řízení) a dohodli se, že OS bude konat následovně:

(i) podle slovenského právního řádu,

(ii) podle zásad spravedlnosti, pokud to zákon nevylučuje,

(iii) podle jednacího řádu a statutu OS zveřejněného v době zahájením řízení v Obchodním věstníku,

(iv) rozhodčího (senát) jmenuje OS.


II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Každá objednávka Kupujícího je pro Kupujícího závazná.

2. Pro CarnoMed je objednávka Kupujícího závazná pouze v případě, že:

a) CarnoMed potvrdí přijetí objednávky a zároveň akceptaci objednávky, a

b) Kupující zaplatí celou kupní cenu za objednané Zboží včetně nákladů na doručení, pokud není dohodnuto jinak.

3. Okamžikem splnění všech podmínek uvedených v předchozím bodě 2 tohoto článku dojde k uzavření kupní smlouvy mezi společností CarnoMed a Kupujícím (dále také jako "Kupní smlouva"). V případě, že Kupující nezaplatí celou kupní cenu včetně nákladů na doručení ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne akceptace objednávky, pokud není dohodnut způsob úhrady na dobírku, je společnost CarnoMed oprávněna od Kupní smlouvy kdykoliv odstoupit.

4. Objednávka ztrácí jakékoliv právní účinky, pokud CarnoMed po jejím obdržení jakoukoli formou Kupujícího informuje, že objednávku Kupujícího odmítá nebo jej jakoukoli formou informuje, že jeho objednávce nemůže vyhovět. Společnost CarnoMed není povinna uvést důvody odmítnutí nebo nevyhovění objednávce. Objednávka ztrácí jakékoliv právní účinky také v případě, pokud společnost CarnoMed ve lhůtě 3 pracovních dnů nepotvrdí přijetí objednávky a zároveň akceptaci objednávky podle bodu 2 písm. a) tohoto článku. Kupující nemá právní nárok na potvrzení přijetí objednávky a/nebo akceptaci objednávky ze strany společnosti CarnoMed.

5. Před nakupováním v obchodě je třeba se zaregistrovat. Při registraci a nakupování je potřeba o vás poskytnout následující informace:

  • jméno a příjmení, přesná adresa včetně země (resp. adresa, která má být uvedena na faktuře),
  • vaše e-mailová adresa (slouží k vaší identifikaci v systému a ke komunikaci s vámi),
  • volitelně další adresy (pokud si přejete doručit zásilku na jinou adresu, než je fakturační),
  • vaše telefonní číslo (pro rychlejší kontakt s vámi),
  • pokud nakupujete jako firma/živnostník, pak navíc: obchodní název, IČO a DIČ (pro vystavení faktury a správné zaúčtování).

Tyto údaje jsou uchovávány v chráněné databázi, abyste je nemuseli nanovo zapisovat při každé návštěvě. Tyto údaje jsou také nutné pro náš účetní a fakturační systém. Své údaje a další nastavení můžete kdykoliv změnit prostřednictvím e-mailu nebo po přihlášení do sekce login. V případě, že si přejete zrušit svou registraci, požádejte nás o to e-mailem. Vaše konto bude deaktivováno.

III. Kupní cena, Náklady na doručení a platební podmínky

1. Kupní cena za objednané Zboží je uvedena v internetovém obchodě společnosti CarnoMed v objednávkovém formuláři i v akceptaci objednávky. V případě, že se kupní cena v uvedených zdrojích liší, je pro Kupujícího závazná kupní cena uvedená v akceptaci objednávky. V případě, že se výše kupní ceny uvedeným způsobem zvýší v neprospěch Kupujícího, má Kupující právo objednávku zrušit. Kupující však nemá právo zrušit objednávku, pokud již z jeho strany došlo k zaplacení (závazné) kupní ceny; v daném případě nemá Kupující ani právo odstoupit od Kupní smlouvy.

2. Náklady na doručení jsou uvedeny v objednávkovém formuláři, přijetí objednávky i v akceptaci objednávky. V případě, že se náklady na doručení v uvedených zdrojích liší, použije se přiměřeně předchozí bod 1 tohoto článku.

3. Kupní cena nezahrnuje náklady na doručení objednaného Zboží.

4. Kupní cena a náklady na doručení zboží se hradí formou bezhotovostního převodu na bankovní účet společnosti CarnoMed uvedený v akceptaci objednávky, případně můžete využít služeb CARD PAY (placení kartou), zpoplatněné platby na dobírku, přičemž kupní cena a náklady na doručení se považují za zaplacené až připsáním celé kupní ceny a nákladů na doručení na bankovní účet společnosti CarnoMed, pokud není dohodnuto jinak.

5. Při úhradě kupní ceny, podle předchozího bodu 4 tohoto článku, je Kupující povinen uvést správný variabilní symbol, který je uveden v akceptaci objednávky. Kupující bere na vědomí, že v případě uvedení nesprávného variabilního symbolu nebo neuvedení žádného variabilního symbolu nemusí elektronický systém přiřadit připsanou úhradu k jeho objednávce. V daném případě nenese CarnoMed žádnou odpovědnost za opožděné doručení (případně nedoručení) objednaného zboží. V případě uvedení nesprávného variabilního symbolu nebo neuvedení žádného variabilního symbolu má CarnoMed právo odstoupit od Kupní smlouvy a nenese žádnou odpovědnost za případné škody třetí osoby, resp. jakékoliv jiné nároky třetí osoby.

6. V případě, že Kupující v objednávkovém formuláři uvede jako způsob doručení a místo dodání/převzetí zboží osobní vyzvednutí v sídle společnosti CarnoMed, není Kupující povinen zaplatit společnosti CarnoMed žádné náklady na doručení. 

7. Převzetím objednaného Zboží Kupujícím se Kupující stává vlastníkem objednaného zboží, přičemž tímto okamžikem na něj zároveň přechází odpovědnost za nebezpečí vzniku škody na zboží.

8. Společnost CarnoMed může poskytnout Kupujícímu slevu z kupní ceny, na její poskytnutí však má Kupující právní nárok jen za splnění podmínek, které určuje/může určit výhradně společnost CarnoMed.

IV. Čas a způsob doručení Zboží

1. Společnost CarnoMed není povinna doručit objednané Zboží dříve, než dojde k uzavření Kupní smlouvy. To znamená, že společnost CarnoMed je povinna doručit objednané zboží Kupujícímu, až když jsou splněny všechny podmínky uvedené v bodu 2 článku II těchto Obchodní podmínek. Objednané zboží je společnost CarnoMed povinna doručit na místo dodání zboží Kupujícímu v rámci území České republiky do vlastních rukou buď prostřednictvím České pošty, kurýrní službou (dále také jako "Doručitel"), nebo osobním předáním Kupujícímu v sídle společnosti CarnoMed, a to v závislosti na tom, který z uvedených způsobů doručení určil Kupující; v rámci celého světa pouze prostřednictvím České pošty, a to v závislosti na tom, který z uvedených způsobů doručení určil Kupující v objednávkovém formuláři.

2. Pokud se Zboží doručuje kurýrní službou, je dodací lhůta zboží 1-4 pracovní dny. Při osobním převzetí zboží v sídle společnosti CarnoMed bude zboží připraveno k převzetí v čase otevíracích hodin v den akceptace objednávky a po zaplacení kupní ceny. Společnost CarnoMed negarantuje dodací lhůty zboží uvedené v tomto bodě. Kupující bere na vědomí, že dodací lhůty zboží uvedené v tomto bodě se vztahují pouze na případy, pokud se místo dodání zboží nachází na území České republiky.

3. Adresa společnosti CarnoMed, kde je možné osobní převzetí zboží, se nachází na adrese: Partizánska 2, 811 03 Bratislava, Slovenská republika.

4. Místem dodání zboží je adresa, kterou určil Kupující v Objednávkovém formuláři jako adresu, kam mu má být objednané zboží společností CarnoMed doručeno.

5. Společnost CarnoMed doručuje zboží v rámci území České republiky i v rámci celého světa. V případě, že má Kupující zájem, aby bylo zboží doručeno mimo území České republiky, společnost CarnoMed si vyhrazuje právo upravit přiměřeně podmínky splnění takové objednávky (zejména náklady na doručení, způsob a lhůty doručení zboží), nejpozději však v akceptaci objednávky. V takovém případě bude CarnoMed po přijetí objednávky a před akceptací objednávky zpravidla Kupujícího kontaktovat, pokud to bude nutné.

6. Povinnost společnosti CarnoMed doručit zboží Kupujícímu je splněna předáním objednaného Zboží Kupujícímu nebo jiné osobě oprávněné zboží převzít.

7. Doručení zboží je Kupující povinen doručiteli písemně potvrdit. Spolu s objednaným zbožím bude Kupujícímu doručen i účetní doklad.

8. V případě, že si měl Kupující podle objednávky převzít zboží osobně v sídle společnosti CarnoMed, přičemž Kupující si toto zboží nepřevezme ve lhůtě 21 dnů ode dne zaplacení celé kupní ceny nebo akceptace objednávky zboží, je společnost CarnoMed oprávněna kdykoliv odstoupit od Kupní smlouvy. Uhrazenou kupní cenu vrátí společnost CarnoMed Kupujícímu.

9. V případě, že si Kupující nepřevezme (z jakéhokoliv důvodu) nebo odmítne převzít objednané zboží doručované Slovenskou poštou nebo kurýrní službou, toto zboží se vrátí společnosti CarnoMed, na základě čehož je společnost CarnoMed oprávněna kdykoliv odstoupit od Kupní smlouvy. V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle předchozí věty je společnost CarnoMed oprávněna požadovat od Kupujícího náhradu nákladů spojenou s vrácením zboží a jeho doručováním zboží v oprávněné výši, přičemž tuto částku je oprávněna nárokovat si buď z již zaplacené kupní ceny zboží, přičemž zbylou část kupní ceny vrátí společnost CarnoMed Kupujícímu. V případě, že Kupující neuhradil kupní cenu předem, je CarnoMed oprávněna požadovat úhradu nákladů spojených s doručováním a vrácením zboží mimosoudní a/nebo soudní cestou. Nárok na vrácení nákladů na doručení v daném případě Kupující nemá.

V. Odpovědnost za vady, reklamace

1. Na odpovědnost za vady objednaného zboží a způsob vyřízení reklamace se použije reklamační řád internetového obchodu společnosti CarnoMed.

VI. Zrušení Objednávky a odstoupení od Kupní smlouvy

1. Kupující může objednávku zrušit následovně:

V případě platby na dobírku a doručení prostřednictvím kurýrní služby nejpozději ve lhůtě do 13:00 hod. v každý pracovní den.

2. Objednávku podle předchozí věty nelze zrušit v případě, že již byla uzavřena Kupní smlouva ve smyslu bodu 2 a 3 článku II těchto Obchodních podmínek. V takovém případě je možné od smlouvy odstoupit podle ustanovení tohoto článku.

3. V případě, že tyto Obchodní podmínky umožňují Kupujícímu objednávku zrušit, může Kupující zrušit objednávku zasláním e-mailu na adresu info@carnomed.sk nebo telefonicky na telefonním čísle +421 914 336 337, kdy srozumitelným způsobem uvede skutečnost, že objednávku ruší, důvod zrušení objednávky, své jméno, charakteristiku objednané zboží, jakož i číslo objednávky (ID objednávky), bylo-li Kupujícímu doručeno potvrzení objednávky s uvedením čísla objednávky (ID objednávky).

4. V případě zrušení objednávky podle předchozího bodu si společnost CarnoMed nebude účtovat vůči Kupujícímu žádné pokuty, sankce ani náhradu nákladů vzniklých v souvislosti s objednávkou.

5. Kupující je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí doručeného zboží, a to i bez udání důvodu.

6. V odstoupení od Kupní smlouvy je Kupující povinen uvést zejména své jméno, číslo objednávky (ID objednávky) a charakteristiku objednání zboží. Pro zachování právní jistoty se Kupujícímu doporučuje, aby odstoupení od smlouvy provedl písemnou formou dopisem doručeným na adresu sídla společnosti CarnoMed spolu s vracejícím zbožím a zároveň i e-mailem na adresu info@carnomed.sk.

7. K tomu, aby bylo odstoupení od Kupní smlouvy ze strany Kupujícího ve smyslu tohoto článku účinné, je třeba, aby odstoupení od Kupní smlouvy bylo ve 14denní lhůtě společnosti CarnoMed doručené (nejen odeslané k poštovní přepravě).

8. Spolu s odstoupením od Kupní smlouvy je Kupující povinen vrátit společnosti CarnoMed objednané zboží, a to na adresu CarnoMed s.r.o., Partizánska 2, 811 03 Bratislava, Slovenská republika. Toto zboží doporučuje společnost CarnoMed zaslat jako balík doporučenou zásilkou. Do balíku je třeba přiložit kopii faktury, která se zbožím byla zaslána.

9. V případě odstoupení od Kupní smlouvy ze strany Kupujícího musí být Objednané zboží společnosti CarnoMed vráceno nepoškozené, nepoužité a v původním obalu. V opačném případě má společnost CarnoMed právo na peněžitou náhradu ve výši odpovídající míře poškození nebo použití vráceného zboží, případně jeho obalu. Tento svůj nárok na peněžitou náhradu má společnost CarnoMed právo si nahradit z kupní ceny, kterou je povinna vrátit v případě odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícímu. V takovém případě pohledávka společnosti CarnoMed na peněžitou náhradu zanikne započtením oproti pohledávce Kupujícího na vrácení kupní ceny.

10. Odstoupením od Kupní smlouvy se Kupní smlouva od počátku ruší. V takovém případě je společnost CarnoMed povinna:

a) převzít Objednané zboží zpět od Kupujícího, a

b) vrátit Kupujícímu nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne odstoupení od Kupní smlouvy kupní cenu zaplacenou za objednané zboží, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet Kupujícího, pokud se Kupující a CarnoMed nedohodnou jinak; bod 9 tohoto článku tím není dotčen.

11. Společnost CarnoMed si vyhrazuje právo zadržet vrácení kupní ceny za zboží, a to až do jeho vrácení společnosti CarnoMed Kupujícím.

12. V případě, že doručené zboží neodpovídá kvalitativním požadavkům nebo bylo vadné, je společnost CarnoMed zároveň povinna Kupujícímu vrátit náklady, které Kupující vynaložil v souvislosti s objednáním zboží.

13. Kupující může se svými reklamacemi, stížnostmi nebo podněty souvisejícími se službami poskytovanými společností CarnoMed obracet na společnost CarnoMed, a to písemně na adresu CarnoMed s.r.o, Partizánska 2, 811 03 Bratislava, Slovenská republika, nebo formou elektronické pošty na e-mailovou adresu info@carnomed.cz.

14. Společnost CarnoMed je oprávněna odstoupit od Kupní smlouvy z důvodů uvedených v těchto Obchodních podmínkách, jakož i z důvodu, že objednané zboží nelze dodat z důvodu, že je vyprodané, nevyrábí se nebo není v možnostech společnosti CarnoMed ho jakýmkoli způsobem pořídit, stejně tak v případě, že se výrazným způsobem změnila kupní cena objednaného zboží, nebo v případě, že bylo objednané zboží na základě rozhodnutí příslušného státního orgánu staženo z oběhu. Odstoupení od Kupní smlouvy společnosti CarnoMed podle této smlouvy je účinné dnem doručení odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícímu. Odstoupit od Kupní smlouvy může společnost CarnoMed i formou elektronické pošty (e-mailem), a to doručením Kupujícímu na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v objednávce.


  

© CarnoMed 2017 · Developed by CodeShore